Actievoorwaarden

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op LOAVIES acties die gecommuniceerd worden via e-mail, Facebook en/of Instagram (verder te noemen: "de Actie") van Loavies B.V. (verder te noemen "LOAVIES"), gevestigd aan de Ceintuurbaan 16, 8024 AA te Zwolle, Nederland.

2. Door deelname aan de actie maakt de deelnemer kans op één prijs.

3. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie zoals beschreven staat in het bericht op Facebook, Instagram of de mail.

4. De looptijd van de actie staat beschreven in de actie beschrijving.

5. Elke deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

6. Moment van bekendmaking van de winnaars staat vermeld in de actie beschrijving.

7. Bij deelname is de deelnemer verplicht tot het opgeven van correcte, actuele en complete informatie.

8. Deelname aan de actie is gratis als je 16 jaar bent.

9. Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 

10. Medewerkers van LOAVIES en partners waar LOAVIES mee samenwerkt zijn uitgesloten voor deelname aan de actie.

11. Deelname aan de actie kan enkel plaatsvinden gedurende de looptijd van de actie.

12. Indien kansspelbelasting betaald moet worden zal LOAVIES hier zorg voor dragen.

13. De loting en selectie van de winnaars zal op een onpartijdige manier plaatsvinden.

14. De te winnen prijs is niet in te wisselen voor geld of goederen.

15. Wanneer de winnaar besluit afstand te doen van de prijs dan kan deze ingetrokken worden en aan een andere prijswinnaar worden toegewezen.

16. De persoonsgegevens die LOAVIES door de actie verkrijgt, zullen in haar gegevensbestand worden opgenomen en vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Bij deelname aan de actie en acceptatie van deze actievoorwaarden, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

17. Indien de deelnemer prijswinnaar wordt, geeft hij of zij LOAVIES toestemming om naam van de deelnemer te gebruiken voor uitingen met betrekking tot de actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op

      - https://www.loavies.com/nl;
      - Het Facebook en Instagram account van LOAVIES.

18. Bij deelname aan de actie geeft de deelnemer LOAVIES toestemming om de deelnemer te benaderen via het opgegeven e-mailadres voor uitingen, onder andere maar niet beperkt tot nieuwsbrieven, andere acties, feedback en aanbiedingen.

19. LOAVIES beschermt de door deelnemer opgegeven gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

20. Mocht de deelnemer afzien van deelname aan de actie dan kan hij/zij dit aangeven door een e-mail te sturen naar de LOAVIES klantenservice via helpdesk@loavies.com.

21. De deelnemer erkent dat deelname aan de actie voor eigen rekening en risico is.

22. LOAVIES zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die direct en/of indirect, door een deelnemer is geleden door de actie.

23. De actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of Instagram. Zij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de deelnemer. De door de deelnemer verstrekte gegevens m.b.t. de actie, worden verstrekt aan LOAVIES en niet aan Facebook en Instagram.

24. LOAVIES en/of de door haar ingeschakelde partners zijn niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijzen, onjuist opgegeven persoonsgegevens, of het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.

25. LOAVIES kan zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden wijzigen gedurende de looptijd, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

26. Het Nederlands recht is van toepassing op deze actievoorwaarden.

27. De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van toepassing op de acties van LOAVIES. Mocht er een klacht zijn over de actie, dan kan dit kenbaar gemaakt worden aan LOAVIES via helpdesk@loavies.com en dient deugdelijk gemotiveerd te zijn.

28. LOAVIES behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden voldoet.

29. In het geval dat deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door LOAVIES.